Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

 • Internetový obchod dostupný na webových stránkách bergreen.cz provozuje podnikatel – BerGreen roof s.r.o., IČ: 117 45 541, místem podnikání Petřvald 1- Petřvald 463, 742 60 Petřvald, zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátem města Brna (dále též jen „prodávající“), přičemž v obchodních vztazích uzavíraných se třetími osobami (také jen „kupujícími“) vystupuje jako prodávající.
 • Tyto Obchodní podmínky (dále též jen „OP“) ke kupní smlouvě (kupní smlouvou se pro účely tohoto smluvního vztahu rozumí prodávajícím potvrzená objednávka) se vztahují na veškeré zboží dodávané všem fyzickým i právnickým osobám (kupujícím).
 • Všechny odchylky od OP musí být ujednány v písemné formě, na základě dohody smluvních stran. Ujednání uvedená přímo ve smlouvě mají přednost před OP. Ujednání uvedená v těchto OP mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).
 • Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto OP.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: BerGreen roof s.r.o., IČ: 117 45 541, místem podnikání Petřvald 1- Petřvald 463, 742 60 Petřvald, e-mail: bergreen@email.cz, telefon +420 608 047 946

II. Objednávka zboží

 

 • Objednat zboží (předmět smlouvy) lze i bez nutnosti se registrovat. Stačí si vybrat výrobek, který si chce kupující objednat a kliknout na symbol košíku. Výrobek se přesune do košíku a kupující může vybírat další výrobky, nebo vybrané zboží objednat dle instrukcí košíku.
 • Učiněním objednávky kupující vyjadřuje jednak závaznost své objednávky a jednak souhlas s těmito OP prodávajícího.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky (pouhé potvrzení doručení objednávky se za akceptaci nepovažuje), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, popřípadě doručením objednaného plnění prodávajícím kupujícímu.
 • Přijetí objednávky (akceptace) obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci se zbožím. Součástí přijetí objednávky je tedy její shrnutí i zaslání těchto OP prodávajícího kupujícímu.

III. Cena a platební podmínka (způsob platby)

 

 • Na stránkách internetového obchodu bergreen.cz jsou uvedeny ceny jak s DPH, tak i bez DPH. Ceny jsou uvedeny bez poplatku za dopravu a balné, které je při objednávání připočítáváno dle volby kupujícího a zvoleného způsobu platby.
 • Daňový doklad je prodávajícím kupujícímu zasílán současně se zbožím.
 • Kupující je oprávněn si vybrat způsob úhrady kupní ceny, a to z nabízených možností. Pro jednotlivé způsoby platby platí zejména dále uvedená pravidla.
  1. bankovní převod: po obdržení objednávky je kupujícímu zasláno číslo účtu a variabilní symbol. Zboží kupující zaplatí předem na bankovní účet prodávajícího. Po obdržení platby dochází k odeslání zboží a prodávající odesílá kupujícímu informaci o přijetí platby a tedy expedici zboží. Bez uvedení správného variabilního symbolu nemusí dojít k správnému spárování platby a objednávky.
  2. platba pomocí dobírky: peníze za zboží kupující platí až při převzetí od poštovního doručovatele, popřípadě dopravce či jiné služby nebo na poště.
  3. ………………

  IV. Dodací podmínky a doprava zboží

   

  • Není-li sjednáno jinak, činí dodací lhůta do 5 pracovních dnů (doba na odeslání zboží prodávajícím) od úhrady kupní ceny, pokud nebyla sjednána platba dobírkou.
  • Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, nařízení karantény, překážky znemožňující dopravu). Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5-ti pracovních dnů.
  • Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, nařízení karantény, překážky znemožňující dopravu). Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5-ti pracovních dnů.
  • Dodání objednaného zboží zajišťuje Česká pošta formou obchodního balíku, popřípadě jiný kupujícím zvolený přepravce, a dodán bude na adresu uvedenou v objednávce. Cena dopravy je určena vždy dle typu a hmotnosti zboží, jakožto i podle zvoleného přepravce, a cena je kupujícímu známa vždy před odesláním objednávky prodávajícímu.
  • Neodebere-li kupující objednané zboží, je prodávající oprávněn se zbožím libovolně naložit.

  V. Odpovědnost za vady a záruka

   

  • Záruční doba na zboží je poskytována v délce 2 let. U řezaných květin a dalších živých dodávek podléhající rychlé zkáze, poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce jednoho dne od dodání zboží. Předmět smlouvy se považuje za vadný, pokud jeho kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných nebo obvyklých podmínek.
  • Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování.
  • Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o jiném způsobu vyřízení reklamace (např. telefonicky), tak je reklamaci možno uplatňovat pouze písemně formou doporučených poštovních zásilek adresovaných na adresu místa podnikání prodávajícího, a to zároveň spolu se zasláním reklamovaného zboží.
  • V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo objednávky, druh zboží, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího (zda-li kupující preferuje odstranění vady, výměnu zboží, poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy). Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.
  • Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, později k nim nebude přihlíženo.
  • V případě, že reklamace bude prodávajícím zjištěna jako neoprávněná, bude zboží po úhradě nákladů na jeho zaslání (převodem na účet prodávajícího pod přiděleným variabilním symbolem) zasláno zpět kupujícímu.
  • Za neoprávněné budou považovány reklamace vady vzniklé zejména poškozením zboží, jeho užívání nebo další nakládání v rozporu s návodem k užívání, apod.
  • Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní od doručení reklamace. V případě zvlášť složitých (např. je nutná odborná konzultace, apod.) může být tato lhůta prodloužena až na dobu 60 dní, o čemž však musí být kupující vyrozuměn, a to v 30 denní lhůtě od původní reklamace.

  VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

   

  • Kupující, který je při uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, tedy mimo jiné u dodávky řezaných květin a dalších živých dodávek podléhající rychlé zkáze.
  • Formulář pro odstoupení je připojen na konci tohoto článku OP.
  • Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu po řádném vrácení zboží (osobním vrácení nebo zaslání zboží zpět prodávajícímu) zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady na dodání zboží, od kterých budou odečteny nejnižší náklady na dodání zboží, které mohl kupující zvolit.
  • V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího není možné posílat zboží zpět na dobírku, ale vždy pouze postupem dle předchozí věty.

  Formulář pro odstoupení od smlouvy:

  BerGreen roof s.r.o.

  Petřvald 1- Petřvald 463,

  742 60 Petřvald

  Věc : Oznámení o odstoupení od smlouvy Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ………………………………………………………………………………….…………………. . Datum objednání: …………….………. . Datum obdržení: …….…….…..…..… Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………..………………. Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………….……… Pro vyloučení pochybností platí, že odstoupit dle tohoto článku smlouvy může pouze ten kupující, který je zároveň v tomto obchodním vztahu i spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.

  VII. Ochrana osobních dat

  • Nakládání s osobními údaji se řídí dle platných právních předpisů, tedy zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a dále zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající o něm shromažďuje a zpracovává osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby realizace a evidence kupní smlouvy.
  • Kupující potvrzuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu GDPR.

  VIII. Další ujednání

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Náklady na komunikaci na dálku prodávající kupujícímu neúčtuje, když kupující hradí náklady spočívající v zajištění si svého internetového připojení, přičemž v rámci komunikace s prodávajícím není účtována žádná zvýšená sazba.
  • Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.2.2022

  BerGreen roof s.r.o.