Informace o zpracování osobních údajů

Prodávající :   BerGreen roof s.r.o., IČ: 117 45 541,

místem podnikání Petřvald 1-Petřvald 463, 742 60 Petřvald
reg. u Živnost. úřadu u Magistrátu města Brna
dále též jen „prodávající“)

Prodávající tímto informuje své zákazníky – obchodní partnery (adresáty tohoto sdělení) o tom, že prodávající zpracovává jejich osobní údaje, přičemž s tímto zpracováním jsou spojena zejména práva zákazníků, o kterých je prodávající tímto informuje.

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků při poskytování zboží a služeb objednávaných zejména při návštěvách webových stránek prodávajícího dostupných na adrese www.bergreen.cz 

Při zpracování osobních údajů se prodávající řídí českým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a dále Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). 

Rozsah zpracování osobních údajů, zákonný důvod a účel jejich zpracování 

Zákazník bere na vědomí, že prodávající o něm eviduje a zpracovává osobní údaje zahrnující:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození/identifikační číslo, bydliště/sídlo, případně údaje o zápisu do registrů (např. obchodní, živnostenský), identifikační údaje odpovědných osob,

b) další údaje, pokud jejich zpracovávání je nezbytné pro účely plnění dalších povinností firmy (např. údaje nezbytné pro realizaci zakázky),

c) údaje dotýkající se platební morálky, a to zejména za účelem řádného vedení účetnictví, sledování insolvenčních a jiných obdobných rejstříků.

Zpracování osobních údajů zákazníků je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, případně plnění smluvních závazků prodávajícího. V případě nesdělení daných údajů nebude moci prodávající plnit předmětné povinnosti, a vzhledem k této skutečnosti není nezbytný souhlas zákazníků se zpracováním jejich osobních údajů. Pokud prodávající bude chtít zpracovávat osobní údaje zákazníků i k jiným účelům (např. zasílání obchodních sdělení, apod.) pak je povinen si k tomuto zajistit jejich předchozí výslovný souhlas.

Prodávající nezpracovává osobní údaje zákazníka z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných nebo smluvních povinností.

Správce osobních údajů, zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je shora uvedený prodávající.

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů zákazníků se tito mohou obrátit písemně na e-mail: bergreen@email.cz nebo kontaktovat prodávajícího přímo na adrese: Petřvald 1-Petřvald 463, 742 60 Petřvald.

V případě, že prodávající zřídí pověřence pro ochranu osobních údajů, pak je povinen zákazníkovi tuto skutečnost sdělit, a to včetně náležité identifikace tohoto pověřence. Aktuálně prodávajícího pověřence pro ochranu osobních údajů zřízeného nemá.

Prodávající zpracovává účetní agendu v rámci systému POHODA, přičemž v rámci tohoto systému vede pro ni její účetní agendu AFCO Consult s.r.o., IČ: 04505441 přičemž tento subjekt plní ve vztahu ke konkrétním zákazníkům všechny povinnosti v rozsahu minimálně stejném jako prodávající.

Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zákazníků, včetně zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prodávající dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Doba zpracování a způsob zpracování osobních údajů

Jakmile odpadne důvod pro zpracování osobních údajů, tedy zejména po uplynutí 10 roků od ukončení kalendářního roku, kdy zákazník naposledy realizoval obchodní spolupráci (např. poslední kupní smlouvu) s prodávajícím je prodávající povinen vymazat osobní údaje zákazníka. Zákazník má právo, aby prodávající odstranil osobní údaje o zákazníkovi před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě.

Prodávající není oprávněn činit jakékoliv rozhodování v záležitostech zákazníka pouze na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů, ani provádět jakékoliv jeho profilování, a to vyjma případného posouzení termínu splatnosti jednotlivých závazků zákazníka.

Práva a povinnosti prodávajícího ve vztahu k osobním údajům

Prodávající je povinen informovat zákazníka o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Prodávající případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost prodávající nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů.

Prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze pro účely zákonné, archivační, daňové a účetní. V případě požadavku na zpracování osobních údajů i za jiným účelem, např. zasílání obchodních sdělení, apod., se prodávající zavazuje získat informovaný předchozí písemný souhlas v samostatném dokumentu.

Prodávající má zejména níže uvedená práva na:

  • přenositelnost,
  • omezení zpracování (žádost o dočasný přesun do jiného systému nebo znepřístupnění),
  • vydání potvrzení o zpracovávání údajů o něm,
  • opravu,
  • vymazání,
  • informace o přijatých opatřeních,

kdy v případě uplatnění těchto práv, toto vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů pověřený pracovník prodávajícího, který předem písemně informuje svého nadřízeného a po odsouhlasení nadřízeným zašle zákazníkovi zprávu o způsobu a termínu vyřešení jeho žádosti.

Zákazník je povinen sdělovat prodávajícímu změny svých údajů, a to za účelem zajištění správnosti, úplnosti a autenticity údajů zpracovávaných prodávajícím. Zároveň má zákazník právo požadovat opravu jednotlivých evidovaných údajů. Za účelem ověření správnosti a autenticity údajů je prodávající povinen vyhovět žádosti zákazníka o sdělení údajů, které o něm jsou zpracovávány, a to ve formě potvrzení o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány v jakém rozsahu, za jakým účelem, apod.

Každý ze subjektů, o němž prodávající zpracovává osobní údaje, tedy zákazníci, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového obchodu zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

V Brně dne 1.4.2024

BerGreen roof s.r.o.